Vakıf Senedi

VAKFIN ADI

MADDE 1: Vakfın adı “PROF.DR. NECMMETİN ERBAKAN VAKFI”DIR. İşbu senette sadece “vakıf” denilecektir. Vakfın kısaltılmış ismi “ERBAKAN VAKFI”dır.

 

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2: Vakfın merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesi, Birinci Cadde,1403 Sokak, No:12,Balgat- Çankaya/ANKARA’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf mütevelli heyetinin kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Bunların yetkileri, yapacakları işler, açılış ve kapanışları, vakfın adresinin başka yere nakli ve bu nakil nedeni ile yapılması gereken işlemler, Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 3: Vakfın mal varlığı kurucular kurulu tarafından tahsis edilmiş olan (50.000 TL)’dir. Vakfın kurulmasından sonra, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

MADDE 4: Vakfın gayesi aşağıda gösterilmiştir:

Ülkemizin bilim ve siyaset tarihinde müstesna yeri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ve Milli Görüş fikriyatının tanıtılması konusunda çalışmalar yürütme, toplumun milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışmalar yapmak. Bu konularla ilgili yurt içinde bilimsel toplantı, açık oturum, seminer, bilgi şöleni, konferans ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardım etmek; yurt dışında düzenlenecek benzeri etkinliklere katılmak, eğitim ve öğretime katkıda bulunmak sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE5:

 1. a) Prof. Dr. Necmettin Erbakan için özendirici, “Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri” vermek, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş fikriyatına katkıda bulunanları ödüllendirmek;
 2. b) Mütevelli Heyeti’nin kararıyla Vakıf üniversitesi, Vakıf ileri teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir Vakıf üniversitesi veya Vakıf ileri teknolojisi enstitüsüne bağlı olmayan Vakıf meslek yüksekokulu vb. gibi Vakıf öğretim kurumları açmak ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak; bu amaçla bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak;

Uygun görülecek yer ve şekillerde Özel Anaokulu, Özel İlköğretim Okulu, Özel Lise, Özel Anadolu Lisesi ve dengi Özel Meslek Lisesi açmak, kurulan okul veya kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak, her türlü eğitim tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak eğitim kuruluşlarına katkıda bulunmak, uygun görülecek yerlerde kütüphane, öğrenci yurdu yaptırmak; yönetilmesi veya denetimi yetkilerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek eğitim ve kültür tesisleri için verilen görevleri yapmak,

 1. c) Her türlü tanıtım, yayın, iletişim, halka ilişkiler çalışmaları ve internet sitesi kurulması, yazılı veya elektronik bülten, dergi, gazete, kitap ve benzeri ürünlerin basılması ve yayınlaması gibi etkinliklerde bulunmak; kitaplık, dokümantasyon ve yayın servisleri kurmak; bu hususta bilim ve araştırma merkezi, arşiv ve müze tesis etmek veya kurulması teşvik etmek; bu amaçlı bilimsel amaçlı araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek, yeni teknolojik uygulamalara öncülük etmek, yeni teknoloji uygulayan, araştıran ve/veya üretim birimleri kurarak ya da daha önce kurulmuş olanlara katılarak ve/ veya gerektiğinde onları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak;
 2. d) Bu maksatla kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerine yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı öğrenim, ihtisas ve staj yapan öğrencilere, ilim, eğitim, kültür veya benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burslar vermek; eğitim ve kültür kurumlarına yardım etmek, gerektiğinde yenilerini açmak ve açılmasını desteklemek; her türlü maddi ve manevi yardım ve desteği sağlamaya çalışmak;
 3. e) Yasa ve Resmi Senet hükümlerinin öngördüğü5

diğer işlem ve işlevleri yapmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 6:

 1. a) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurtdışında benzer nitelikte uluslararası kuruluşlara üye olmak, onlarla iş birliği yapmak ve çalışmalara katılmak; uluslar arası düzeyde benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurmak, teşvik etmek ve desteklemek;
 2. b) Yukarda sıralanan amaç ve görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için; başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, üniversiteler, diğer eğitim, bilim ve kültür kurumları ve ilgili diğer bütün kurum ve kişilerle iş birliği yapmak ve işbirliğini sürekli ve etkili kılacak mekanizmaların kurulmasına, işletilmesine ve geliştirilmesine çalışmak;
 3. c) Vakıf, amaçlarının gerçekleştirmesine yardımcı olacak görevleri yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa ettirmek ve işletmek; ekonomik, ticari ve sanayi tesisleri kurmak, işletmek, ortak olmak;
 4. d) Kuruluş amacına uygun vakıflar ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal izinler dâhilinde iş birliği yapabilir.
  e) Vakfa gelir sağlamak amacıyla; sürekli veya kalıcı kermesler, sergiler, müzayedeler, fuarlar, konserler ve spor organizasyonları düzenler. Sanatsal,kültürel, sosyal, faaliyetler ve geziler tertip eder ve ettirir.
  f) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakfın malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletmek ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, kat karşılığı v.s. benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

MADDE: 7 – VAKFIN ORGANLARI

a) Mütevelli Heyeti  b) Yönetim Kurulu  c) Denetleme Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan (3) kişidir. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişiler de mütevelli heyeti kararı ile mütevelli heyet üyesi olabilir. Ancak Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kabulü ile mütevelli heyeti sayısı toplam sayı 20 kişiyi geçmemek üzere Mütevelli Heyeti’ne yeni üyeler katabilir.

Mütevelli Heyeti üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak ve tutanak tanzimi ile mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda Mütevelli Heyeti üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli Heyeti üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiç birinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti’nin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
  b) Denetim kurulunu seçmek,
  c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 2. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabuk etmek,
 3. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
  g) Gerektiğinde Vakıf senedine ilave ve değişiklikler yapmak,
 4. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,
  i) Boşalan ve yeni mütevelli heyeti üyelerini seçmek, j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,
 5. k) İhtiyaç duyduğu takdirde çeşitli komisyon ve kurullar oluşturmak,
  l) Vakfın her türlü işleyişi ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
  b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun lüzum üzerine veya mütevelli heyeti en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve Vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlıdır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetinden başka bir üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) asil ve (2) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden her hangi bir sebepten yönetim kuruluğu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
  b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalarışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
 2. c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
  d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 3. e) Görev, yetki ve sorumlukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 4. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
  g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 5. h) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
  i) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 6. j) Mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
  k) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatlarının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerine yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısında en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

ONUR KURULU:

Madde 15- Onur Kurulu; Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliği yapmış kişiler ile vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkür eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır. İstişari mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Onur Kurulu üyelerinin Mütevelli Heyetinde oy hakları yoktur.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

 

VAKIF GELİRLERİ:

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
  b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 2. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
  d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

ŞUBE KURULUŞU

MADDE 20: İlgili mevzuat çerçevesinde ve mütevelli heyeti kararıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. Mütevelli heyetince an az üç kişi şubede yetkili kılınır ve şubenin açılacağı yerin ilgili mülki idari makamına bildirimde bulunur. Mütevelli heyeti faaliyetlerini yeterli bulmadığı şube ve temsilcilikleri re’sen feshedebilir.

 

 

ŞUBE TEŞKİLATLARI

MADDE 21: Şube teşkilatı çalışma şekli özel yönetmelikle düzenlenir.

 

HUKUKİ DURUM

MADDE 22: Vakıf bünyesinde Vakıf senedine göre açılacak kuruluşlar merkeze karşı sorumludur.

 

ÖZEL YÖNETMELİKLER

MADDE 23: Okullar, yurtlar, sosyal tesisler, şubeler, temsilcilikler, eğitim öğretim merkezleri gibi kuruluşların çalışmaları, mali durumları, denetimleri, genişleme ve tasfiyeleri yönetmenlikle belirlenir.

 

BÜTÇE YILI VE UYGULAMALAR

MADDE24: Vakfın bütçe yılı 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlemlerini ilgilendiren hükümler, icra komitesince düzenlenen muhasebe yönetmeliğinde gösterilir. Harcama yetkileri, harcama tutarları, gelirlerin alınma şekilleri, kasada kalacak para tutarı ve aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili mevzuat yıllık bütçe ile belirlenir.

 

BÜTÇE ESASLARI

MADDE 25: Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Bütçe ve kesin hesaplar o yıla ait hesap sonunda gelir-gider cetvelinde gösterilir. Vakıf gelirleri dipkoçanlı kopyalı ve üzerinde sıra numaraları belirtilmiş makbuzlarla alınır. Giderler fatura ve sarf belgeleri ile yapılır.

 

VAKFIN TASFİYESİ

MADDE 26: Vakfın tasfiyesi için tek sebep, tahsis edilen mamelekin bu Resmi Senette belirtilen Vakıf amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliği düşmesidir. Vakıf yukarıdaki sebeple Mütevelli Heyetince fesih ve tasfiye olunabilir.

Vakıf nihayete erdiği ve dağılmasına Mahkemece karar verildiği taktirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Mütevelli Heyetinin tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse, Tasfiye Heyetini teşkil hususunda Mahkemenin kararı esas olur. Feshine karar verilen Vakfın mal varlığı, Mütevelli Heyetinin uygun göreceği kurum veya kuruluşlara devredilir.

 

VAKFIN KURUCULARI:

Vakfın kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1- Muhammed Ali Fatih Erbakan
2- Rabia Eli Erbakan Altınöz
3- Mehmet Altınöz

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1-

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Mehmet Altınöz
 2. Doğan Bekin
  Geçici yönetim kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
  Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere yetkili kılınmıştır.” diye sözlerini bitirdiler.
  Yazılan bu tutanak okuması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların gerçek isteği olduğunu beyan etmesi üzerine ilgililer ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. İkibinonüç yılı, Haziran ayının yirmi yedinci günü 27.06.2013 D&A.

 

İLGİLİLER:
MEHMET ALTINÖZ

RABİA ELİF ERBAKAN ALTINÖZ

MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN

 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, kuruluş senedimizdeki amaçlarımızı gerçekleştirmek ve öngörülen faaliyetleri yapmak üzere tüzüğümüzdeki zorunlu organları ve yine tüzüğümüzde öngörülen “çalışma grupları oluşturabilir” maddesi gereğince kurulacak organları, çalışma şartlarını, görev ve yetkilerini içermektedir.

GENEL MERKEZ ORGANLARI

1- VAKIF SENEDİNDE YER ALAN MERKEZ ORGANLAR

a- Mütevelli Heyeti ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur.)

b- Denetim Kurulu. ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur. )

c- Yönetim Kurulu. ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur. )

2- MÜTEVELLİ HEYETİ TARAFINDAN ÇALIŞMA GRUBU OLARAK TAYİN EDİLEN ORGANLAR

 

GENEL HÜKÜMLER

a- Oluşturulacak bütün çalışma grupları gönüllülük esasına göre çalışacaklar herhangi bir maddi karşılık istemeyeceklerdir.
b- Bu grupların kendisi herhangi bir organ sıfatıyla veya kişisel bazda vakfın tüzel kişiliğini ilzam edecek bir işlem ve eylemde bulunamayacaklardır.
c- Oluşturulacak tüm bu grupların tespiti, tayini ve çalışma şartları mütevelli he-yeti tarafından belirlenecektir
d- Her halükarda temel prensip; yönetim kurulları her hafta, tüm meclisler üç ayda bir, genel merkez organları müştereken altı ayda bir veya bir üst organın daveti ile her zaman toplanacaklardır.

A-İstişare Meclisi:

1- Milli Görüş hareketimizin bu güne kadar ki sürecinde yer almış mümeyyiz isimlerden müteşekkil 150 kişiyi aşmayacak kadar bir sayıda olacak olan ve gönüllülük esasına göre kurulacak organdır.

2- Görevleri: Erbakan Vakfının amaçları ve bu amaçların gerçekleşmesi, (özellikle mali imkânların artırılması) için yapılacak tüm faaliyetlerin tanımlanması, belirlenmesi ve yapılacak tüm önerilerin müzakere edilmesi, yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi ve raporlanması.

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: İstişare meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır

B- İlim Meclisi:

1- Milli Görüş zihniyetinin temel prensiplerinin ve projelerinin bu güne uyarlama çalışmalarını yapmak üzere yine Milli Görüş hareketimizin içerisinde bulunmuş ilim adamları ile birlikte sahasında otorite ilim adamları ile beraber yine 100 kişiyi aşmayacak şekilde bir ilim meclisi kurulmuştur.

2- Görevleri: Türkiye’nin temel meselelerine (Manevi ilimler başta olmak üzere Adalet, Siya-sal, Sosyal, Ekonomik, Eğitim, Sağlık, Kültür, Teknik, İmar…) Milli Görüş açısından çözüm önerileri sunacak çalışmalar yapmak

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: ilim meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır.

 

C- Dış İlişkiler Meclisi:

1- Milli Görüş hareketimizin en temel hedeflerinden birisi yeni adil bir dünya kurulması çalışmalarını yapmak üzere yine 50 kişiyi aşmayacak şekilde bir dış ilişkiler meclisi oluşturulmuştur.

2- Görevleri: Bununla ilgili olarak D–8 projesi (İslam birliği) bir çekirdek, bir başlangıç çalışması olarak ortaya konulmuştur Bu amaca yönelik politikaların ilmi çerçevelerini belirlemek, başta İslam ülkeleriyle olmak üzere bir zemin oluşması için faaliyette bulunmak.

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: Dış ilişkiler meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır.

D- Yurt Dışı Temsilcilikler

1- Mütevelli Heyeti uygun gördüğünde vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili ülkelerin mevzuatlarının uygunluğu halinde Yurt Dışı temsilcilikler verilebilir.
2- Yurt Dışı çalışmalarla ilgili prensipler ilgili ülkelerin de mevzuatı dikkate alınarak ve yukarıdaki genel hükümler çerçevesinde ayrıca belirlenecektir.

E- Hanımlar Komisyonu

1- Tüm kademelerdeki organları Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına atanır.
2- Hanımlar Komisyonu Genel Merkez Yönetimi, Genel Merkez Yönetim Kurulu gibi olacak ve çalışacaktır.
3- Hanımlar Komisyonu Mahalli Teşkilatları aşağıdaki A ve B bentlerindeki prensipler çerçevesinde çalışacaklardır.

F-Gençlik Komisyonu

1- Tüm kademelerdeki organları Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına atanır.
2- Gençlik Komisyonu Genel Merkez Yönetimi, Genel Merkez Yönetim Kurulu gibi olacak ve çalışacaktır.
3- Gençlik Komisyonu Mahalli Teşkilatları aşağıdaki A ve B bentlerindeki prensipler çerçevesinde çalışacaklardır.

MAHALLİ ORGANLAR

A- İL-İLÇE Çalışma Komisyonu

1- İl Temsilcilikleri (Yetki belgesindeki şartlar çerçevesinde kurulacak birimler olacaktır.)
2- Teşkilatın hiyerarşik ilişki yapısı Genel Merkez tarafından verilen ve genelgelerle belirlenecektir.
3- Büyük şehirlerde il yönetim komisyonları 50, diğer illerde 30 kişi olacaktır.
4- Nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerde 25, diğer ilçelerde 15,kişi olacaktır.
5- Görev taksimatlarındaki birimlerin faaliyetleri, genel merkez ilgili biriminin tebliğleri ve koordinasyonu doğrultusunda yürütülecektir.

B- İL –İLÇE İstişare Meclisleri

1- İl-ilçe istişare meclisleri İlgili il-ilçe yönetimleri tarafından önerilen ve genel merkezce onaylanan isimlerden, il-ilçe Yönetim Kurulu sayısının iki misli üyeden oluşacaktır.
2- İl-ilçe istişare meclis başkanları Bir üst birimin önerisi ile ve Genel Merkezin onayıyla belirlenmiş olacaktır.
3- İl-ilçe istişare meclisi Çalışma şartları ve konuları genel merkez istişare meclisinin aynısıdır.